loader
banner

Tổng Tài sản quản lý Quỹ Mở giảm đáng kể trước việc rút vốn hàng loạt của các Quỹ trái phiếu. Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom, Quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất cũng sụt giảm 41% trong tháng 11, với giá trị giảm 6,452 tỷ . Đến cuối tháng, tổng tài sản quỹ TCBF chỉ còn 9,441 tỷ.

Theo dõi thêm thông tin tài sản quản lý Quỹ Mở tại AUM Insight.

Username:
Password:
Tự động đăng nhập