loader
banner

https://youtu.be/ZHcW4eUidwM?si=hTlB1TdzC9P2Iasa Cập nhật kết quả hoạt động thị trường Quỹ Mở Q2 2024. Hiệu quả hoạt động của nhóm Quỹ cổ phiếu vượt xa kết quả hoạt động của VNIndex là 10.2% tính từ đầu năm Quỹ VMEEF của VinaCapital có mức tăng trưởng 30.2% Quỹ SSISCA của SSIAM có mức tăng trưởng 27% Quỹ […]

Kết quả hoạt động Quỹ Mở đang hoạt động dựa trên giá trị NAV/chứng chỉ Quỹ cuối tháng 03.2023 so với cuối tháng 12.2022 và chưa bao gồm các loại chi phí như phí mua, phí bán hay phí khác tùy theo chính sách từng công ty. Fund_Manager Fundname Fund_Type Code NAV per Unit growth(%) […]

Username:
Password:
Tự động đăng nhập