loader
banner

Distribution Insight Dashboard là công cụ phân tích theo dõi hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ Mở, dòng tiền theo loại Quỹ và dòng tiền theo loại nhà đầu tư. 

Bộ công cụ bao gồm dashboard về phân phối chứng chỉ quỹ, theo thị trường và theo từng loại Quỹ, thay đổi tỷ lệ sở hữu chứng chỉ Quỹ mở của nhà đầu tư nội bộ vs bên ngoài, nhà đầu tư lớn vs nhỏ lẻ, nhà đầu tư nước ngoài và trong nước. 

Các Dashboard theo dõi dòng tiền thể hiện các dòng vốn trên toàn thị trường, hoặc theo từng loại Quỹ, giúp nhà quản lý quỹ phân tích dòng tiền thay đổi do nhóm quỹ nào hoặc do nhóm nhà đầu tư nào thực hiện. 

Công cụ Distribution Insight còn là bảng phân tích để nhà quản lý quỹ theo dõi hoạt động phân phối của đối thủ hoặc của thị trường nói chung để từ đó điều chỉnh chiến lược phân phối cho phù hợp.