loader
banner
CodeTên QuỹLoại QuỹFundflow
VLBFQuỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapitalTrái phiếu0
VESAFQuỹ đầu tư tiếp cận thị trường Việt Nam Cổ phiếu -10.19
BVPFQuỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt Cổ phiếu 0.05
BVBFQuỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt Trái phiếu 0
TCRESQuỹ đầu tư bất động sản TechcomCổ phiếu 0
ASBFQuỹ đầu tư trái phiếu AmberTrái phiếu 0
BVFEDQuỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt Cổ phiếu -0.27
ABBFQuỹ đầu tư trái phiếu An Bình Trái phiếu 0.81
TCFINQuỹ đàu tư tài chính ngân hàng TechcomCổ phiếu 1.17
VTBFQuỹ đầu tư trái phiếu VietinbankTrái phiếu -0.12
TVBFQuỹ đầu tư cổ phiếu Tân Việt Cổ phiếu 0.45
DFVNFIXQuỹ đầu tư trái phiếu Daiichi VNTrái phiếu -0.02
FBFQuỹ đầu tư trái phiếu FIDEsTrái phiếu 0
VCBFFIFQuỹ đầu tư trái phiếu Vietcombank FundTrái phiếu 0.75
VCAMBFQuỹ đầu tư cân bằng Bản Việt Cân bằng-0.23
TCFFQuỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt TechcomTrái phiếu -9.53
TBLFQuỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng BalladCổ phiếu -0.33
CBPFQuỹ đầu tư trái phiếu ChubbTrái phiếu 0
DFVNCAFQuỹ đầu tư cổ phiếu năng động Daiichi VNCổ phiếu 0.8
PVBFQuỹ đầu tư trái phiếu PVCombankTrái phiếu 32.07
VNDBFQuỹ đầu tư trái phiếu VNDTrái phiếu 2.33
ENFQuỹ đầu tư năng động ENFCân bằng-0.02
VNDAFQuỹ đầu tư cổ phiếu VNDCổ phiếu 2.8
VCBFTBFQuỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBFTBFCân bằng0.12
VCBFMGFQuỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBFCổ phiếu 16.54
MAFBALQuỹ đầu tư cân bằng ManulifeCân bằng-2.83
MBVFQuỹ đầu tư giá trị MBCổ phiếu 2.65
VCBFBCFQuỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBCổ phiếu 0.21
DCBCQuỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu DCBCCổ phiếu -44.59
TCEFQuỹ đầu tư cổ phiếu TechcomCổ phiếu 2.12
MAGEFQuỹ đầu tư cổ phiếu Mirae AssetCổ phiếu -1.57
SSISCAQuỹ đầu tư tăng trưởng SSICổ phiếu -10.83
MAFFQũy đầu tư trái phiếu Mirae AssetTrái phiếu 0.07
VIBFQuỹ đầu tư cân bằng Tuệ Sáng VinaCapitalCân bằng-10.87
MAFEQIQuỹ đầu tư cổ phiếu ManuifeCổ phiếu 7.05
DCBFQuỹ đầu tư trái phiếu DCTrái phiếu -8.66
VEOFQuỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh Cổ phiếu -19.7
DCIPQuỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thụ nhập cố định DCTrái phiếu 173.32
VFFQuỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapitalTrái phiếu 86.37
DCDSQuỹ đầu tư chứng khoán năng động DCCân bằng-16.77
SSIBFQuỹ đầu tư trái phiếu SSITrái phiếu -128.9
VLGFQũy đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt NamCổ phiếu -84.51
MBBFQuỹ đầu tư trái phiếu MBTrái phiếu -13.85
VFMVSFQuỹ đầu tư cổ phiếu chọn lọc Việt NamCổ phiếu 0
TCBFQuỹ đầu tư trái phiếu TechcomTrái phiếu 265.4