loader
banner

Ngày 18/08/2023, Công ty cổ phần quản lý Quỹ IPA (IPAAM) nhận giấy phép thành lập quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt VND, đây là Quỹ Mở thứ 3 do IPA thành lập và quản lý, đồng thời là quỹ trái phiếu thứ 2. Với việc cấp phép này, số lượng Quỹ Mở hoạt động trên thị trường sẽ tăng lên 56 Quỹ. Thông tin chi tiết cấp phép như sau:

Tên Quỹ: Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt VND

Loại hình Quỹ: Quỹ Mở

-SSC-

Username:
Password: