loader
banner

Ngày 30/12/2022, UBCKNN đã cấp giấy chứng nhận thành lập Quỹ đầu tư trái phiếu lợi tức cao cho Công ty cổ phần quản lý Quỹ HD.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu lợi tức cao HD (HDBond) được cấp phép ngày 23/09/2022 và quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (HDCapital). Quỹ hoạt động theo mô hình Quỹ mở, đầu tư tập trung 90% tổng tài sản vào các chứng khoán có lợi suất cố định (trái phiếu niêm yết, trái phiếu Chính phủ, chứng chỉ tiền gửi) với phí thấp, nhằm mang lại lợi suất cao nhất cho khách hàng.

Username:
Password: