loader

INVESTOR INSIGHT – CÔNG CỤ DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ QUỸ CHUYÊN NGHIỆP

Việc theo dõi biến động của nhà đầu tư Quỹ trở nên dễ dàng hơn bao giờ với Investor Dashboard

 • Dữ liệu được cập nhật, thể hiện biến động số nhà đầu tư Quỹ Mở theo thị trường, nhóm Quỹ hay từng Quỹ thành viên. Thay đổi so với tháng trước, hay thay đổi lũy kế năm.
 • Nhà quản lý Quỹ so sánh Quỹ mình quản lý so với xu hướng của thị trường, so với nhóm Quỹ cùng loại hoặc so sánh với quỹ đối thủ cùng phân khúc.
 • Theo dõi thay đổi tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ Quỹ của từng loại nhà đầu tư như nhà đầu tư nội bộ / bên ngoài, nhà đầu tư lớn / nhỏ lẻ, nhà đầu tư nước ngoài / trong nước.
 • Tỷ trọng nắm giữ của từng loại nhà đầu tư trên tổng tài sản quản lý toàn thị trường, hoặc theo từng loại Quỹ.
 • Thông tin nắm giữ chứng chỉ Quỹ của từng loại nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư nội bộ/bên ngoài, nhà đầu tư lớn /nhỏ lẻ, nhà đầu tư nước ngoài /trong nước.
 • So sánh tỷ trọng nắm giữ giữa những hình thức nhà đầu tư và xu hướng thay đổi giá trị nắm giữ qua thời gia
 • Số lượng và thay đổi số lượng nhà đầu tư Quỹ qua thời gian, theo loại Quỹ hoặc từng Quỹ thành viên. 
 • Quỹ thu hút nhiều nhà đầu tư nhất hay Quỹ giảm nhiều nhà đầu tư nhất.
 • Giao diện thiết kế phù hợp cho các buổi họp đột xuất hay định kỳ mà không cần mất thời gian thu thập dữ liệu để chuẩn bị.
 • Phù hợp phát trên các màn hình tại các phòng ban, bộ phận để tất cả có thẻ theo dõi trực tiếp hoạt động của công ty. 
 • Giao diện web-base do vậy phù hợp cho tất cả môi trường làm việc, work-from-home hoặc làm việc từ xa.
 • Truy cập 24/24 và mọi nơi có internet, chì cần có user và password hợp lệ.
 • Chia sẻ thông tin dễ dàng qua email hay nền tảng chat bằng cách chụp màn hình thông thường.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng điền theo form mẫu thêm để thiết lập cuộc gặp.


  Username:
  Password:
  Tự động đăng nhập